Home Archive Slimak, Krauchen, Mangrove Kipling, Qledub, CATALOGUE LAUNCH

 

Stowarzyszenie Promocji Kultury "Kamienica", Klub Myśli Twórczej "Lamus" oraz Galeria Terminal08 zapraszają:

Culture Promotion Association 'Kamienica', 'Lamus' Creative Thought Club and Terminal08 Gallery invite you to:

Otwarcie dziesiątej wystawy z całorocznego cyklu "Sztuka jako doświadczenie" połączone z promocją katalogu dokumentującego wystawy oraz koncert i impreza zamykająca projekt.

Opening of the 10th exhibition ofl 'Art as Experience' project with a  launch of a catalogue documenting all the exhibitions, a gig and the party.


Projekt finansowany z budżetu Miasta Gorzowa.
Froject supported by Gorzów City Council.

15. GRUDNIA, PIĄTEK
DECEMBER 15th, FRIDAY

18.30 - TERMINAL08 - UL. GROBLA 15, GORZÓW

ŚLIMAK - happy neW yeAR
OTWARCIE WYSTAWY / EXHIBITION OPENING

PROMOCJA KATALOGU / CATALOGUE LAUNCH

20.00 - LAMUS - SIKORSKIEGO 5

koncert
Krauchen
(Koba + KniFeLooP) - Berlin
Mangrove Kipling  - Berlin
party
DJ QLEDUB - Gorzów

 

Ślimak

KIEDY PORAZ PIERWSZY POWĄCHAŁEM TERPENTYNY
WIEDZIAŁEM ŻE BĘDĘ MALOWAŁ...

KIEDY PORAZ PIERWSZY POWĄCHAŁEM ROZPUSZCZALNIKA...
WIEDZIAŁEM ŻE NIE TYLKO W DOMU

WHEN I FIRST TIME SNIFFED TURPENTINE I KNEW THAT I WILL PAINT

WHEN I FIRST TIME SNIFFED WHITE SPIRIT I KNEW THAT NOT ONLY AT HOME


Krauchen

New project from sonic experimentors KniFeLooP and Koba.
soundcloud.com/krauchen

Nowy projekt dźwiękowych eksperymentatorów KniFeLooP i Koba.


Koba
Koba is a guitarist and bassist, using computer, effects and loops for instrumental improvised music, noise or electronic compositions.
Beat machines, contact microphones, objects, midi programmation come along according to the mood and the project.
Koba Live Solo @ Salon Bruit radio show
Koba also takes part in different music projects such as DarKrift, FroggyBurger, DanRela or Itemsmay shift

Koba jest gitarzystą i basistą, używa komputera, efektów i pętli dźwiękowych tworząc instrumentalną, improwizowaną muzykę, noise oraz kompozycje elektroniczne.

Beat machines, mikrofony dotykowe, obiekty, programowanie midi (musical instruments digital interface) pojawiają się według (w zależności od) nastroju i projektu.


KniFeLooP
Séamus O´Donnell works on different sound art projects since 1999. Solo or collaborative projects (for performance or installations) can include FM radio experiments with receivers and self built mini-transmitters; reel-to-reel tape machine loop or relay set ups; or a live set with any mix of manipulated field recordings, self made devices and other more traditional instruments, machines and voice.
"Right now I am most interested in live-sampling of sounds and noises, whether acoustic or electronic, the repetition and manipulation of these samples and the discovery of new sounds on this journey."

http://lifeloop.org/

Séamus O´Donnell pracuje nad różnymi dźwiękowymi projektami artystycznymi od 1999. Są to projekty solowe i zespołowe, zawierają eksperymenty radia FM z odbiornikami i samodzielnie zbudowanymi mini-przekaźnikami; zapętlone magnetofony szpulowe czy układy nadawczo-odbiorcze, improwizacje z nagraniami terenowymi, samodzielnie zbudowane urządzenia i inne bardziej tradycyjne instrumenty, urządzenia i głos.

"Obecnie jestem bardzo zainteresowany samplowaniem na żywo dźwięków i szumów, zarówno akustycznych jak i elekronicznych, powtarzalnością i manipulowaniem tymi próbkami oraz odkrywaniem nowych dźwięków na tej drodze. "

Mangrove Kipling

Musician and sound-performer. Lives and works in Berlin.

Modified Bass and live processing.

Next to an electronic music practice based on field recordings (laptop), straight-mix and the recent use of the cello in his setup, the guitar plays a main part in his soundscapes, and its voice mixes with objects, glitches, frequencies and impacts of samplers and effects in order to disrupt the connection between the object that one sees and the perception of it that one gets. Has recently started to work with hybrid/modified guitar and bass.

"The borders are subtle, and my work fluctuates between the alienation of known affects, disturbing the usual reception, and the habilitation of unknown ones, making them familiar to our ears. In other words I tend to narrow the gaps between admitted percepts, disturbing the audience's awareness by taking them on a journey in an "hypnosonic" state."

http://www.mangrovekipling.com/

www.terminal08.org

Galeria czynna w soboty i niedziele w godz. 12-18, w pozostałe dni rezerwacje telefoniczne 788-365-737 lub email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it